Privacy Statement – Eigennummer.nl – 2023

Over Eigennummer.nl

Eigennummer.nl is een geregistreerde telecomprovider en is ingeschreven bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Eigennummer.nl biedt klanten elektronische (tele)communicatiediensten aan.

Dit privacy statement is opgesteld om inzichtelijk te maken hoe Eigennummer.nl voldoet aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van haar klanten en welke rol zij als telecomprovider daarbinnen inneemt.

Gegevens en rolverdeling

Binnen de AVG bestaan verschillende rollen. In het kader van de dienstverlening van Eigennummer.nl zijn vooral de rollen van de verantwoordelijke en verwerker van belang. Om je zo goed mogelijk te informeren, leggen we uit wie de diverse rollen innemen en om welke gegevens het gaat.

Eigennummer.nl in de rol als verwerker

Eigennummer.nl is verwerker van verzonden gegevens. Onder verzonden gegevens vallen de (tele)communicatiegesprekken: dit zijn de telefoongesprekken die je via het telefonieplatform voert. Voor de duidelijkheid benadrukken we dat jij als klant zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud van telefoongesprekken. Eigennummer.nl faciliteert slechts jouw gesprek via haar dienstverlening.

Eigennummer.nl in de rol als verantwoordelijke

Eigennummer.nl is verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die geen verzonden gegevens zijn en die nodig zijn om haar diensten te kunnen aanbieden. Hieronder vallen verkeers- en factureringsgegevens.

Verkeersgegevens zijn noodzakelijk om het gesprek of de communicatie tot stand te brengen. Factureringsgegevens zijn gegevens die op de (detail-)factuur terechtkomen en/of noodzakelijk zijn om deze te kunnen opstellen.

Voorbeelden van verkeers- en factureringsgegevens zijn:

 • Gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een offerte/factuur;
 • Gegevens zoals een ip-adres of locatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van de dienst en het opzetten van een gesprek (niet het gesprek zelf).

Grondslagen waarvan Eigennummer.nl gebruik maakt

Eigennummer.nl mag vanuit haar rol als verantwoordelijke alleen persoonsgegevens verwerken indien zij hiervoor een rechtsgrond heeft. Voor de verwerking van persoonsgegevens baseert Eigennummer.nl zich op de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst
  Denk hierbij aan de noodzakelijkheid tot de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, zoals het kunnen opstellen van een offerte of factuur
 • Wettelijke verplichting
  Denk hierbij aan verplichtingen die rechtstreeks volgen vanuit de Telecommunicatiewet, de Belastingwetgeving en/of wettelijke bewaartermijnen
 • Gerechtvaardigd belang
  Denk hierbij aan persoonsgegevens die Eigennummer.nl verwerkt om haar diensten te kunnen verbeteren en/of uitbreiden, het weergeven van managementinformatie, ten behoeve van strategische marktbenadering of om jou te informeren over updates.
 • Toestemming
  Denk hierbij aan het ontvangen van nieuwsbrieven waarvoor je toestemming hebt verleend.

Zo beschermt Eigennummer.nl jouw gegevens

Eigennummer.nl neemt technische en organisatorische maatregelen om de gegevens van haar klanten goed te beschermen. Hierbij kun je denken aan maatregelen om servers en platformen goed te beveiligen, fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden en firewalls op computers, maar ook aan specifieke regels omtrent geheimhouding die gelden voor de collega’s die bij Eigennummer.nl werken.

Wat Eigennummer.nl met jouw gegevens doet

Eigennummer.nl verwerkt persoonsgegevens met een bepaald doel. Hieronder wordt toegelicht met welke doelen dit plaatsvindt.

 • Gegevens om klant te worden bij Eigennummer.nl
  Als je klant wordt bij Eigennummer.nl, heeft Eigennummer.nl jouw bedrijfs-/(contact)persoonsgegevens nodig om jou als klant aan te maken in onze systemen (hierna: klantgegevens). Hieronder vallen bijvoorbeeld NAW-gegevens, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens. Daarnaast kan Eigennummer.nl een KvK-check doen. Deze gegevens gebruikt zij ook voor het verbeteren van haar diensten.
 • Gegevens ten behoeve van de facturering
  Eigennummer.nl gebruikt klant- en verbruiksgegevens om facturen op te stellen, te versturen en om ervoor te zorgen dat deze betaald worden.
 • Gegevens ten behoeve van het gebruik van websites en applicaties
  Eigennummer.nl biedt haar propositie via haar websites en applicaties aan zodat je diensten bij Eigennummer.nl kunt afnemen, zelf zaken online kunt regelen en met Eigennummer.nl kunt communiceren. Hiervoor gebruikt Eigennummer.nl jouw klant- en verbruiksgegevens. Via de websites en applicaties test Eigennummer.nl ook haar dienstverlening.
 • Gegevens voor marketingdoeleinden
  Eigennummer.nl gebruikt klantgegevens om je via marketingkanalen te informeren over bestaande en nieuwe diensten. Eigennummer.nl kan klantgegevens gebruiken om aanbevelingen en aanbiedingen zo veel mogelijk aan te passen aan een persoonlijke situatie.
 • Gegevens ten behoeve van statistieken
  Eigennummer.nl kan klantgegevens, verbruiks- en factureringsgegevens verwerken om haar platform en diensten in het algemeen te verbeteren en/of om in het algemeen (markt-)onderzoek te doen. Daarnaast kan Eigennummer.nl klantgegevens analyseren, zodat nuttige inzichten verkregen worden in een account. Statistische analyses voert Eigennummer.nl enkel uit met informatie die niet meer tot een persoon te herleiden is.
 • Gegevens ten behoeve van een wettelijke verplichting
  Op verzoek van een bevoegde autoriteit en gebaseerd op een wettelijke verplichting kan het voorkomen dat Eigennummer.nl persoonsgegevens dient te verstrekken.
 • Gegevens om hulpvragen te behandelen
  Je kunt via diverse communicatiekanalen contact met Eigennummer.nl opnemen. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwerkt Eigennummer.nl klantgegevens en de inhoud van de vraag of klacht.

Nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie

Als klant van Eigennummer.nl ontvang je een nieuwsbrief. Je kunt je hier ook zelf op abonneren. In de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden over updates en worden tips en informatie gegeven over de dienstverlening. De inschrijving kan op elk moment opgezegd worden.

Verwerkers

Eigennummer.nl schakelt verwerkers in om de diensten goed te kunnen aanbieden. Devhouse Spindle B.V. als ontwikkelaar en VoIPGRID B.V. als toeleverancier van het telefonieplatform zijn hierin de meest essentiële verwerkers. Eigennummer.nl zorgt ervoor dat dezelfde eisen ten aanzien van beveiliging worden doorgelegd aan door haar ingeschakelde verwerkers. De lijst met verwerkers is op aanvraag beschikbaar.

Doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door Eigennummer.nl of door Eigennummer.nl ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER), zorgt zij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat conform de uitgangspunten van de AVG.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hierbij houdt Eigennummer.nl rekening met wettelijke bewaartermijnen. Na afloop van de termijn zullen gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, op een zodanige manier dat persoonsgegevens niet langer meer kunnen worden gebruikt en toegankelijk zijn.

Privacyteam

Eigennummer.nl zet zich actief in om jouw privacy te beschermen. Eigennummer.nl beschikt daarom over een Functionaris voor de Gegevensverwerking en over meerdere Security Officers.

Rechten

Wil je inzage in de gegevens die Eigennummer.nl van jou verwerkt, heb je vragen over je gegevens of over hoe Eigennummer.nl de bepalingen uit de AVG naleeft?Neem dan contact op met info@eigennummer.nl. We helpen je graag verder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Eigennummer.nl verwerkt en wat hiermee gedaan wordt;
 • Inzage in de persoonsgegevens die Eigennummer.nl van jou verwerkt;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

In sommige situaties kan Eigennummer.nl niet voldoen aan een verzoek, omdat er bijvoorbeeld een goede reden is om jouw gegevens alsnog te verwerken. In dat geval word je hierover gemotiveerd geïnformeerd.

Klacht indienen

Als je vindt dat Eigennummer.nl je privacyrechten niet of niet juist borgt, meld je dan via info@eigennummer.nl.nl. Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.